Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว CF-NET News ฉบับพิเศษ ต้อนรับปี 2566

Date
28 Feb 2023
Authors
รีคอฟ ประเทศไทย
Editors
รีคอฟ ประเทศไทย
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000434
จดหมายข่าว CF-NET News ฉบับพิเศษ ต้อนรับปี 2566

CF-NET News หรือซีเอฟเน็ท นิวส์ เป็นจดหมายข่าวเพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจ และแบ่งปันข้อมูลภายใต้โครงการ Citizens’ Forest Network (CF-NET) เพื่อสมาชิกเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองทุกคน จดหมายข่าว CF-NET News จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสารและบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ เผยแพร่ทั้งทางเว็บไซต์รีคอฟ เฟสบุ๊ครีคอฟ ประเทศไทย และกลุ่มไลน์ของเครือข่ายฯ

 

จดหมายข่าว CF-NET News ฉบับพิเศษ ต้อนรับปี 2566 นี้ เป็นจดหมายข่าวฉบับแรกที่ผลิตขึ้นในช่วงก้าวใหม่ของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยหรือ Corporate Governance Fund (CGFund) เพื่อยกระดับกิจกรรมของเครือข่ายฯ ควบคู่ไปกับการบริหารเครือข่ายฯ อย่างมีธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนงานต่อไปในช่วงเวลาที่กฎหมายป่าชุมชนเริ่มนำมาปฏิบัติใช้จริง

 

อ่านบทความน่าสนใจต่อไปนี้ได้โดยคลิกลิงค์ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็ม

1. บทบรรณาธิการ

2. การเดินทางในระยะแรกของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและก้าวต่อไป (อ่านบทความในหน้าที่ 2)

3. เสียงสะท้อนของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองจากกลไกเวทีการมีส่วนร่วมระดับจังหวัดครั้งที่ 1 (อ่านบทความในหน้าที่ 4)

4. โรงเรียนป่าชุมชน: ยกระดับคุณภาพการจัดการป่าชุมชน เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล (อ่านบทความในหน้าที่ 6)