RECOFTC ประเทศไทย
CF - NET
สิทธิและความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยพึ่งพิงป่ารวมถึงกลุ่มคนชายขอบ สตรีและเยาวชน ได้รับการปกป้องและส่งเสริม ผ่านกลไกการบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ที่มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการพหุภาคีของกลไกการบริหารจัดการป่าไม้ ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยเครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็ง

ข่าวล่าสุด

02 Sep 2019
ขอร่วมรำลึก 29 ปี ของสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์คนสำคัญของไทยที่เล็งเห็นและตระหนักถึงคุณค่าการสร้างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางคือการอยู่ร่วมกัน...
26 Aug 2019
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests หรือ V4MF...

บทความล่าสุด

Special Report
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมและตัวแทนชุมชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการการเสริมพลังชุมชนท้องถิ่น...
In Focus
ถ้ากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้ ถือเป็นเรื่องที่ดี จะได้ไม่ต้องมีการล่าช้าหรือขั้นตอนมากมาย ในเมื่อให้สิทธิ์ (ที่ดิน) อยู่แล้ว......