RECOFTC ประเทศไทย
CF - NET

รับสมัครนักจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens' Forest Master)

Jun 12
2023
-
23
Location
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
รับสมัครนักจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens' Forest Master)

โครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens' Forest Network: CF-NET) เปิดรับสมัคร "นักจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง" (Citizens' Forest Master) มาร่วมยกระดับการจัดการป่าไม้โดยภาคพลเมืองและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับป่าชุมชนของทุกคน

นักจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง หรือ Citizens’ Forest Master คือผู้ที่จะมาทำหน้าที่สนับสนุนชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้มาทำความรู้จักกับป่าชุมชนของตนเอง และสร้างแผนการจัดการป่าชุมชนที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในปัจจุบันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสภาพภูมิอากาศและข้อท้าทายอื่นๆ ที่กำลังเกิดขึ้น นักจัดการป่าไม้ภาคพลเมืองจึงเป็นกลุ่มคนที่จะมาช่วยยกระดับและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับป่าชุมชนของพวกเรา โดยกระบวนการทำงานนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันการจัดการป่าโดยพลเมือง

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการป่าและทำจริงแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล สู่การสร้างแผนการจัดการป่าชุมชนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง 

เข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดกระบวนการ มีค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก พร้อมรับประกาศนียบัตรและเงินอุดหนุนในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการป่าชุมชนนำร่อง หรือเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับป่าชุมชนนำร่อง (รายชื่อป่าชุมชนนำร่องปรากฎอยู่ในไฟล์รายละเอียดการรับสมัครนักจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง Citizens' Forest Master และกำหนดการฉบับเต็ม)

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือดิจิทัล

สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตลอดกระบวนการเรียนรู้ และมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับชุมชนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 12-23 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 กรกฎาคม 2566 

ทาง www.facebook.com/RECOFTCinThailand

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: กรกฎาคม 2566-กรกฎาคม 2567

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบออฟไลน์: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: forms.office.com/r/3C9BCs6YCV

ทุกคนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง และดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง Citizens' Forest Master และกำหนดการฉบับเต็มได้ในลิงค์นี้  

รับสมัครนักจัดการป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens' Forest Master)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม:

คุณอัฉราภรณ์ โทร. 081-9249068 

คุณสิทธิพร โทร. 088-2485779

Inbox เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/RECOFTCinThailand/