RECOFTC ประเทศไทย
ข่าวสาร

กรมป่าไม้ จับมือลงนาม MOU กับรีคอฟ สนับสนุนงานวนศาสตร์ชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

MOU กับรีคอฟ ร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมป่าไม้ จับมือลงนาม MOU กับรีคอฟ สนับสนุนงานวนศาสตร์ชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมป่าไม้ จับมือลงนาม MOU กับรีคอฟ สนับสนุนงานวนศาสตร์ชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องไชน่า รีคอฟ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ดร.เดวิด แกนซ์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ น.ส.วรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ ประเทศไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านเทคนิควิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า  “กรมป่าไม้มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ ควบคู่กับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่อยมา ดังนั้น กรมป่าไม้ยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนทำงานกับรีคอฟ ตามกรอบการทำงาน ที่สาระสำคัญ 7ประการเพื่อให้การจัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้ 1) ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวนศาสตร์ชุมชน 2) การพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3) การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของประชาชนในการจัดการป่าไม้ 4) การพัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมในการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วม 5) ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคอาเซียน 6) การสนับสนุนการเชื่อมเครือข่ายโดยการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพแก่เครือข่ายป่าชุมชน และ 7) การสนับสนุนส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้และระบบติดตาม การรับข้อร้องเรียนอิสระ”

กรมป่าไม้ จับมือลงนาม MOU กับรีคอฟ สนับสนุนงานวนศาสตร์ชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ดร.เดวิด แกนซ์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้พูดถึงความสำคัญของการบันทึกความเข้าใจนี้ว่า “เป้าหมายหลักของบันทึกความร่วมมือนี้คือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนและธรรมาภิบาลด้านการป่าไม้ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผมเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันนี้จะมีส่วนช่วยทำให้ชุมชนที่พึ่งพิงป่านั้นสามารถรับมือได้ดีขึ้นต่อทั้งภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรเทาผลกระทบที่มาจากโรคระบาด เช่น โควิด-19 ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุมาจากที่ป่าไม้นั้นถูกทำลาย”

กรมป่าไม้ จับมือลงนาม MOU กับรีคอฟ สนับสนุนงานวนศาสตร์ชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.เดวิด แกนซ์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

น.ส.วรางคณา รัตนรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และรีคอฟ ในประเทศไทยในระดับพื้นที่นั้นมีผลงานที่เป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ เช่น ในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านนั้น ซึ่งมุ่งเน้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคธุรกิจและตลาด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิที่ดินตามกฎหมาย และการสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่การผลิตไม้ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทางรีคอฟจึงมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะสามารถสนับสนุนนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่า การทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุล พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนจากภาคป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

รีคอฟ ประเทศไทยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพียงหนึ่งเดียวในเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งมั่นและเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นรักษาสิทธิในที่ดินและทรัพยากรของตน โดยใช้แนวคิดการทำงานแบบภูมิทัศน์ที่มีความต่อเนื่องระยะยาวกว่า 30 ปีในการทำงานด้านป่าไม้ร่วมกับประชาชน และได้สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันกับภาคีทุกระดับ อีกทั้งสร้างแนวทางและความร่วมมือกับองค์ต่างๆ มากมายตั้งแต่สถาบันพหุภาคี จนถึงหน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และการริเริ่มงานที่สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้ ช่วยบรรเทาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติในปี 2030

ทั้งนี้กรมป่าไม้มีความยินดีที่ร่วมทำงานเพื่อให้กรอบงานดังกล่าวนี้ตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของทั้งสององค์กร เพื่อให้การจัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อไป

 

กรมป่าไม้ จับมือลงนาม MOU กับรีคอฟ สนับสนุนงานวนศาสตร์ชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.เดวิด แกนซ์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

 

 

ภารกิจของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SDC) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสวีเดน (Sida)