RECOFTC ประเทศไทย
ข่าวสาร
21 Sep 2022
กลางฤดูฝนปี 2565 หญิงสาวสองคนที่อยู่ไกลกันกว่า 700 กิโลเมตร คนหนึ่งอยู่ต้นแม่น้ำน่าน อีกคนอยู่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยา โคจรมาพบกันบนเนินเขาแห่งหนึ่งใน...
11 Sep 2022
ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์จะเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งโจทย์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ...
04 Jul 2022
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทางรีคอฟ ประเทศไทย ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund - WWF) สำนักงานประเทศไทย...
02 Oct 2020
Care about forests, the biodiversity they hold, and their role in mitigating climate change and ensuring human health and security? Yes! Then you...
07 Aug 2020
Forests throughout Southeast Asia are under continued pressure of deforestation and forest degradation because of clearing for agriculture and...
06 Aug 2020
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องไชน่า รีคอฟ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ดร.เดวิด แกนซ์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ...
19 Jun 2020
A RECOFTC survey on how COVID-19 pandemic has affected forest communities in Thailand found that many face rising living costs, reduced incomes and...
09 Jun 2020
The Boon Rueang Wetland Forest Conservation Group from the village Boon Rueang in northern Thailand convinced the government to conserve the largest...
05 Jun 2020
กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองจากหมู่บ้านบุญเรืองได้ประสบความสำเร็จในการณรงค์และผลักดันให้ภาครัฐยอมรับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำอิงและทบทวน...