RECOFTC ประเทศไทย
ข่าวสาร
11 Jul 2019
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนร่วมกันจากตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ...
06 Jun 2019
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย เครือข่ายต้านโลกร้อน...
31 May 2019
เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย วิทยาลัยชุมชนน่าน และมูลนิธิฮักเมืองน่าน...
01 May 2019
เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา ภาคเครือข่ายภาคประชาสังคม เอ็นจีโอและหน่วยงานรัฐจำนวนกว่า 40 คน...
12 Mar 2019
ขณะนี้เวทีประชุมหารือระดับจังหวัดได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 38 จังหวัดใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคอีสาน 8 จังหวัด ภาคกลางและตะวันตก 6...
26 Feb 2019
This piece was originally posted by the Bangkok Post. Please follow this link to read...
18 Feb 2019
เมื่อวันที่ 18กุมภาพันธ์ 2562 กรมป่าไม้ และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...
02 Feb 2019
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย...