RECOFTC ສປປ ລາວ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

22 Feb 2020
ຕົວແທນຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ນ້ຳປຸຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ...
19 Feb 2020
ການລິເລີ່ມເພື່ອເພີ່ມການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນ ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ ປປ ລາວ,...

ກິດຈະກຳ

1:30 p.m. ICT, Online, Zoom, Invitation Only, Meeting is in English
Grand Vientiane Hotel, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic
ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນ ນາຕານ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດ

Practitioner's Insights
When Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meet in Glasgow next month for the COP26 conference, much...
Notes from the Field
Gender equality is one of the policy priorities for the government of Lao People’s Democratic Republic (PDR). The government integrated gender...