RECOFTC ສປປ ລາວ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

22 Feb 2020
ຕົວແທນຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ນ້ຳປຸຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ...
19 Feb 2020
ການລິເລີ່ມເພື່ອເພີ່ມການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນ ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ ປປ ລາວ,...

ກິດຈະກຳ

Grand Vientiane Hotel, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic
ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນ ນາຕານ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
Department of Labour and Social Welfare, Xayaboury Province, Lao People’s Democratic Republic

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດ

Talk of the Forest
Sisavath Chanhthaleuxai has witnessed an evolution in the relationship between the Lao People's Democratic Republic government and civil society...
Talk of the Forest
ສຳລັບແຮງງານໃນໂຮງງານເລື່ອຍໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ໂຮງງງານເຟີນີເຈີຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ຈຳນວນຫຼາຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດເງື່ອນໄຂດ້ານຄວາມຍຸດຕິທຳ....