RECOFTC ສປປ ລາວ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

22 Feb 2020
ຕົວແທນຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ນ້ຳປຸຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ...
19 Feb 2020
ການລິເລີ່ມເພື່ອເພີ່ມການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນ ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ ປປ ລາວ,...

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດ

Stories of Change
ພວກເຂົາ ເປັນຜູ້ບຸກເບີກວຽກງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ: ເຈົ້າໜ້າທີ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການເປັນຜູ່ເສີມສ້າງຊີວິດ ແລະ ພູມມີທັດໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປະຈຸບັນ...
Notes from the Field
On October 8th, 2018, Deputy Director of the Department of Forestry (DoF), Boualy Phameuang addressed a room full of eager meeting participants at...