RECOFTC ສປປ ລາວ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

17 Sep 2019
ວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານທີ່ເນັ້ນ ໃນການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ...
12 Jul 2019
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-12 ກໍລະກົດ 2019, ອົງການລີຄອບ (RECOFTC) ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຄື ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ LBA ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ (WWF)...

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດ

Notes from the Field
On October 8th, 2018, Deputy Director of the Department of Forestry (DoF), Boualy Phameuang addressed a room full of eager meeting participants at...
Notes from the Field
ທ່ານ ແອນນີ ດິລາດ ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນຄະນະທີ່ເພີ່ນຄົ້ນຄົ້ວ ກ່ຽວກັບ ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ຕາມປ່າແຄມທະເລ ສາມາດ ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ...