RECOFTC ສປປ ລາວ
ຂ່າວສານ
22 Feb 2020
ຕົວແທນຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ນ້ຳປຸຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ...
19 Feb 2020
ການລິເລີ່ມເພື່ອເພີ່ມການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນ ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ ປປ ລາວ,...
01 Nov 2019
ການຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນປັດໄຈໃນການຫັນປ່ຽນປ່າໄມ້ໃນ ສ ປປ ລາວ.ພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ...
22 Sep 2019
Gender champions from Lao PDR met in the country’s capital to attend a three-day training session on gender in the forestry sector. The workshop was...
17 Sep 2019
ວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານທີ່ເນັ້ນ ໃນການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ...
12 Jul 2019
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-12 ກໍລະກົດ 2019, ອົງການລີຄອບ (RECOFTC) ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຄື ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ LBA ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ (WWF)...
28 Nov 2018
The Center for People and Forests (RECOFTC) in cooperation with the Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry, is continuing to...
10 Oct 2018
Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry in cooperation with Centre for People and Forests (RECOFTC) will continue pushing for 30...
20 Sep 2018
In recent years, non-state actors (NSAs) across the Greater Mekong Subregion (GMS) have shifted their mindsets from that of conventional extension...