RECOFTC ສປປ ລາວ
ຂ່າວສານ
17 Sep 2019
ວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານທີ່ເນັ້ນ ໃນການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ...
12 Jul 2019
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-12 ກໍລະກົດ 2019, ອົງການລີຄອບ (RECOFTC) ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຄື ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ LBA ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ (WWF)...
28 Nov 2018
The Center for People and Forests (RECOFTC) in cooperation with the Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry, is continuing to...
10 Oct 2018
Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry in cooperation with Centre for People and Forests (RECOFTC) will continue pushing for 30...
20 Sep 2018
In recent years, non-state actors (NSAs) across the Greater Mekong Subregion (GMS) have shifted their mindsets from that of conventional extension...
31 Aug 2018
ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸຸມແນະນຳ ໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການລີຄອບ “ໂຄງການການຟື້ນຟູພູມມີທັດປ່າໄມ້...
24 Aug 2018
ການຝຶກອົບຮົມ ການລົງຕິດຕາມການປູກໄມ້ ຂອງບໍລິສັດບົວລະພາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄູ່ຮ່ວມງານການເງີນສາກົນ (IFC) ໂດຍນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຍີ ສະມາດໂຟນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ GeoODK...
21 Aug 2018
ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018, ທ່ານ ປອ. ເດວິດ ແກນສ (Dr. David Ganz), ຜູ້ອໍານວຍການສູນສຳລັບຄົນ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຫຼື ອົງການ RECOFTC),...
31 Jul 2018
ໃນຕົ້ນໆເດືອນນີ້ ຫ້ອງການພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງ ອົງການ WWF ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບປ່າໄມ້ໃນຂົງເຂດຍ່ອຍ (ອະນຸຂົງເຂດ) ໃນປະຈຸບັນ ເຊີ່ງ...