RECOFTC ປະເທດລາວ
ເລື່ອງລາວ
Notes from the Field
On October 8th, 2018, Deputy Director of the Department of Forestry (DoF), Boualy Phameuang addressed a room full of eager meeting participants at...
Stories of Change
A story of teak farmers, smallholders and local government in Lao PDR who work together to ensure they can manage and benefit from their teaks. This...
Notes from the Field
ທ່ານ ແອນນີ ດິລາດ ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນຄະນະທີ່ເພີ່ນຄົ້ນຄົ້ວ ກ່ຽວກັບ ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ຕາມປ່າແຄມທະເລ ສາມາດ ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ...
Talk of the Forest
ມັນເປັນເລື່ອງກົງກັນຂ້າມກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັນເລື້ອຍໆໃນລະດັບເບົາບາງ, ການພື້ນຟູພູມປ່າພຸມີທັດປ່າໄມ້ (FLR) ບໍ່ໄດ້ແມ່ນແຕ່ສະເພາະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ ເທົ່ານັ້ນ....
Talk of the Forest
ທ່ານ ໂຣນນາກອນ ທຣີຣາການົນ (RonnakornTriraganon), ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການຢູ່ RECOFTC,...
Practitioner's Insights
ໜຶ່ງ ໃນຈໍານວນຄຸນຄ່າຫຼັກ ຂອງ RECOFTC ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜັກດັນໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນການຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນ ແບບແຜນການປະຕິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ...
Notes from the Field
ການແນະນຳ ແລະ ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື ແລະ ແບບຟອມ ເພື່ອກຽມພ້ອມ ລົງປະເມີນ ການຄຸ້ມຄອງປ່າ ໄມ້ "ທີ່ດີ", ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍ ສະມະຄົມ ຊີວະນາໆພັນລາວ (LBA) ອົງການ...
Notes from the Field
ຫຼັງຈາກມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງການ,ຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ໂຮງຊອຍ ໃນການສົ່ງເສີມຊາວສວນໄມ້ສັກໃນການບໍລິຫານສວນປູກ ການຕັດສ່າງຂະຫຍາຍໄລຍະ ແລະ ການຕັດແຕ່ງກິ່ງ....
Stories of Change
Bounchanh Lattanavongkot, Chief Deputy of the Provincial Forest Department in Luang Prabang and Manager of the Luang Prabang Teak Management Office...