RECOFTC ສປປ ລາວ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Languages

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

the team!

30 ປີຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນປ່າໃຫ້ຕຶບໜາ #ພວກເຮົາແມ່ນປ່າໄມ້.

ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາຈໍານວນ 96 ຄອບຄົວໄດ້ມຸ່ງໝັ້ນສົ່ງເສີມມູນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ໃນພູມີພາກ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ. ໂດຍທີ່ກວມເອົາ 7 ປະເທດ ແລະ ມີ 1 ຫ້ອງການໃນພາກພື້ນ, ສູນຈຶ່ງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງອະນາຄົດທີ່ມີຍືນຍົງໃຫ້ກັບ ຊຸມຊົນທົ່ວໂລກ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການລີຄອບມີພະນັກງານຄື:

ທ່ານ ບຸນຍະເດດ ພວງມາລາ, ຫົວໜ້າອົງການລີຄອບປະຈຳລາວ

ທ່ານ ນາງ ມະນີໄລ ທິບພາລັງສີ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ

ທ່ານ ຈາຍ ແສນຄຳມຸງຄົນ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ

ທ່ານ ນາງ ຕຸກຕາ ເຊື້ອໂຊກ, ບໍລິຫານ-ການເງີນ

ທ່ານ ແອດວິນ ປາຍວນ, ຊ່ຽວຊານ ປະຈຳໂຄງການ

ພັກນງານຝຶກຫັດ (ຢູ່ໃສບາດກ້າວ ການສະມັກ ແລະ ຮັບ)

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານ 3 ໝ່ວຍງານດ່ັງນີ້:

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ແມ່ນການເຮັດວຽກປະສົມສານກັນຫຼາຍໆວຽກ ແລະ ຫຼາຍໜ່ວຍງານເຊ່ັນ:

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ ແລະ ການສື່ສານ ຢູ່ຂັ້ນພາກພື້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ລະດັບປະເທດ, ອອກແບບ ແລະ ບໍລິຫານ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ໃນທຸກໆລະດັບ

ການບໍລິການດ້ານຊິວາການ ແລະ ແຜນງານການປະສານງານ ເປັນໜ່ວຍງານປະສານງານ ກັບແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ, ຊີ້ນຳລວມກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານຊິວາການ ສຳລັບແຜນງານ ຂອງປະເທດ, ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ

ການບໍລິການຂອງອົງການ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງດ້ານສັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເງີນ ແລະ ບັນຊີ, ຫ້ອງການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນ

 

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ແມ່ນການເຮັດວຽກປະສົມສານກັນຫຼາຍໆວຽກ ແລະ ຫຼາຍໜ່ວຍງານເຊ່ັນ:

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ ແລະ ການສື່ສານ ຢູ່ຂັ້ນພາກພື້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ລະດັບປະເທດ, ອອກແບບ ແລະ ບໍລິຫານ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ໃນທຸກໆລະດັບ

ການບໍລິການດ້ານຊິວາການ ແລະ ແຜນງານການປະສານງານ ເປັນໜ່ວຍງານປະສານງານກັບແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ, ຊີ້ນຳລວມກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານຊິວາການ ສຳລັບແຜນງານຂອງປະເທດ, ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ

ການບໍລິການຂອງອົງການ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງດ້ານສັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເງີນ ແລະ ບັນຊີ, ຫ້ອງການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນ

ຫ້ອງການລີຄອບປະຈຳ ສປປ ລາວ ປະຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ມີແຜນຮັບພະນັກງານ. ຂໍ້ມູນເພີ່ນເຕີມສຳລັບການຮັບພະນັກງານ ເບີ່ງໃນເວັບໄຊລີຄອບລະດັບພາກພື້ນ.