RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน เวทีนำเสนอบันทึกข้อตกลงโครงการต้นไม้ของเรา และพิธีเปิดการปลูกต้นไม้ครั้งแรก

Jul 30
2022
Location
จ.น่าน ประเทศไทย
ต้นไม้ของเรา

 

ขอเชิญร่วมงาน เวทีนำเสนอบันทึกข้อตกลงโครงการต้นไม้ของเรา และพิธีเปิดการปลูกต้นไม้แรกของเรา

วันที่ 30 กรกฏาคม 2565  

ณ เรือนเพาะชำชุมชน บ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

“มาร่วมกันปลูกต้นไม้ของเรา ตอนนี้และวันนี้เลย” 

โครงการต้นไม้ของเรารวบรวมเงินบริจาคได้ถึงเป้าหมายในระยะแรก (ก.พ.-ก.ค. 2565) และสามารถสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มแรก เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานและร่วมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน

รีคอฟ ประเทศไทยและองค์กรร่วมจึงจัดเวทีการนำเสนอบันทึกข้อตกลงของโครงการต้นไม้ของเรากับเกษตรกรกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินบริจาคจากโครงการ พร้อมกับได้ทำพิธีเปิดการปลูกต้นไม้ของเรา พร้อมพื้นที่จริงของการปลูกต้นไม้แรกของเรา ตั้งแต่เวลา 09.00-13.30 น. ณ บ้านศรีบุญเรือง อ.สันติสุข จ.น่าน

 

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.00 - 9.15 น.

-กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย คุณอาภาภรณ์ ทองเสงี่ยม ผู้ประสานงานโครงการต้นไม้ของเรา  รีคอฟ 

-กล่าวเปิดงาน โดย  ตัวแทนจากพื้นที่อำเภอสันติสุข*

9.15 - 9.30 น.

-แนะนำโครงการ กลไกการทำงานและบันทึกข้อตกลงของโครงการต้นไม้ของเรา โดยคุณวรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อำนวยการแผนงานประเทศไทย รีคอฟ

9.30 - 10.30 น.

พิธีทำข้อตกลงโครงการต้นไม้ของเรากับเกษตรกร

  • ผู้รับทุน (เกษตรกร ) จากพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
  • ผู้ ให้ทุน รีคอฟ ตัวแทนสถาบันการเงินรักษ์สันติสุข
  • พยาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กรมป่าไม้  นายอำเภอ นายกอบต. กำนัน และตัวแทนของตำบล

แนะนำแผนที่รายแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเรา

  • โดย คุณอาภาภรณ์ ทองเสงี่ยม ผู้ประสานงานโครงการต้นไม้ของเรา  รีคอฟ 

กล่าวให้กำลังใจในการดำเนินงาน

  • โดย คุณกฤชเพชร เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
  • โดย ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

10.30-11.00 น.

เดินทางไปจุดที่ปลูกต้นไม้ของโครงการต้นไม้ของเรา

11.00-12.00 น.

เริ่มการปลูกต้นไม้ของเราในแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

12.00-12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่แปลงปลูกต้นไม้

12.30-13.30 น.

เดินทางลงมาจากพื้นที่ปลูก

13.30 น.เป็นต้น

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ * รอการยืนยัน