RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

ภูมิทัศน์ชีวิตฟอรั่ม Living Landscape Forum

Jan 24
2022
-
27
Location
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เสวนาออนไลน์

ภูมิทัศน์ชีวิต หรือ Living Landscape Forum

วันที่ 24-27 มกราคม 2565 (9.30-12.30 น.)

ภูมิทัศน์ชีวิตฟอรั่มกับ 4 เวทีสัมมนาออนไลน์  ร่วมเรียนรู้ ร่วมยกระดับฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ที่เปิดมุมมองการฟื้นฟูที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อคนท้องถิ่นและพวกเราทุกคน

ร่วมเรียนรู้ ร่วมยกระดับฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ที่เปิดมุมมองการฟื้นฟูที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อคนท้องถิ่นและพวกเราทุกคน

พบกับ ปาฐกถาพิเศษ “Landscapes in a Changing Climate” โดย  Regan Pairojmahakij, Senior Program Officer

วันและเวลา (0900-1230 น.) รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 24 ม.ค. 65

สัมมนา 1

การพัฒนาธุรกิจและการเชื่อมตลาด เพื่อการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้

ความต้องการของตลาดนั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้ที่ดินของเกษตรกร การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเกิดเป็นธุรกิจได้จะมีรูปแบบอย่างไรและมีบทเรียนการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง 

 

ผู้ร่วมสัมมนา

 • คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทไพร์ซ ออฟ วู้ด
 • คุณจันทิรา ชินสุขเสริม ประธานกลุ่มโรงแรมสีเขียว จังหวัดน่าน – รอรูปส่งมา
 • คุณชาญ ก๋าวงค์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้สักบ้านศรีบุญเรือง
 • พระครูสุจิณนันทกิจ (พระสมคิด จรณธัมโม) เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ
 • คุณพจนา สวนศรี ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัทเดอะแฟมิลีทรี

ผู้ดำเนินรายการ คุณปรัชญา ยังพัธนา เจ้าหน้าที่แผนงาน - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพันธมิตรกับภาคธุรกิจ รีคอฟ

วันอังคารที่ 25 ม.ค.65

สัมมนา 2 กลไกการเงินและการสร้างแรงจูงใจ เพื่อการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินมาเพื่อปลูกและจัดการป่านั้นต้องการการตอบแทนและการสร้างแรงจูงใจ กลไกการเงินและการให้แรงจูงใจที่ใช้ได้จริงนั้นมีอยู่หรือไม่ และเราจะยกระดับให้เกิดผลในวงกว้างได้อย่างไร  ขอเชิญร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในสัมมนานี้

ผู้ร่วมเสวนา

 • คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ ChangeFusion
 • คุณอธิวัฒน์ สุธรรม ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชน สันติสุข กลุ่มรักษ์สันติสุข
 • คุณประสิทธิ์ เตชะติ  พนักงานพัฒนาลูกค้า สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน
 • คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
 • คุณปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช ประธานสหกรณ์ส่วนป่าภาคเอกชน

ผู้ดำเนินรายการ ดร. พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

วันพุธที่ 25 ม.ค. 65

สัมมนา 3 การออกแบบภูมิทัศน์และการออกแบบแปลงเกษตร เพื่อการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้

การฟื้นฟูที่จะเกิดผลในวงกว้างนั้นควรเป็นการมองในระดับภูมิทัศน์ ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร โดยการทำให้พื้นที่ทั้งระบบแปลงแต่ละแปลงนั้นสอดคล้องกับภาพรวมของการจัดการภูมิทัศน์นั้นควรเป็นอย่างไร ควรต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ขอเชิญร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในสัมมนานี้

ผู้ร่วมสัมมนา

 • อาจารย์นพพร นนทภา ผู้ก่อตั้งกลุ่มขุนดง พันธุ์ไม้ฟรี 24 ชั่วโมง
 • อาจารย์เขมรัฐ เถลิงศรี อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
 • คุณรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด เลขาธิการโครงการ FLR 349 

ผู้ดำเนินรายการ คุณระวี ถาวร รีคอฟ ผู้ประสานงานพัฒนาศักยภาพและวิจัย รีคอฟ ประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค.65

สัมมนา 4 การส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้

การสูญเสียพื้นที่ป่านั้นกล่าวว่าเกิดจากการขาดธรรมาภิบาลในการจัดการป่า หากจะฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ให้สำเร็จยั่งยืนนั้นเราควรส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในเรื่องใดบ้าง และมีเครื่องมือในการทำงานอย่างไรบ้าง การพัฒนาธุรกิจและการเชื่อมตลาด เพื่อการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้

ผู้ร่วมสัมมนา

 • คุณศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี โพธิแท่น รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณอนุสรณ์ รังสิพานิช นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA
 • คุณดิเรก เครือจินลิ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย
 • คุณกฤษฎา บุญชัย ผู้ประสานงาน Thai Climate Justice for All (TCJA)

ผู้ดำเนินรายการ คุณประทีป  มีคติธรรม เจ้าหน้าที่แผนงานประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

 

โปรดติดตามเสวนาออนไลน์นี้ผ่านทาง Facebook Live ที่ RECOFTC -@recoftcinThailand

ในวันที่ 24-27 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 .   

 

 

เสวนาออนไลน์

เสวนาออนไลน์

เสวนาออนไลน์

เสวนาออนไลน์ เสวนาออนไลน์