RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

เวทีเสวนาออนไลน์ “ธรรมาภิบาลป่าไม้สู่การจัดการป่าที่ยั่งยืน”

Dec 02
2021
-
03
Location
จ.น่าน ประเทศไทย
เสวนาออนไลน์

         ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาออนไลน์

                "ธรรมาภิบาลป่าไม้สู่การจัดการป่าที่ยั่งยืน"

       วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564

กิจกรรมเสวนาออนไลน์เวที  ธรรมาภิบาลป่าไม้สู่การจัดการป่าที่ยั่งยืน  เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนหารือและนำเสนอผลลัพธ์ของการดำเนินงานของโครงการพลังเสียงชุมชนเพื่อป่าไม้แห่งลุ่มน้ำโขง   หรือ Voices for Mekong Forest (V4MF) ซึ่งร่วมดำเนินการกับภาคประชาสังคมใน 5 ประเทศมาตั้งแต่ปี 2560  เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาสังคมในการยกระดับการบริหารจัดการป่าไม้ของภูมิภาคและประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญคือ กลไกในการติดตามการบริหารจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายชุมชนและผู้หญิงเพื่อการเฝ้าระวังป่าไม้ การส่งเสริมการติดตามการพัฒนากฎหมายด้านป่าไม้ การสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการทำแผนการจัดการป่า  

เวที ธรรมาภิบาลป่าไม้สู่การจัดการป่าที่ยั่งยืน ประกอบด้วยเวทีเสวนา 2 วัน โดยมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 (9.00-12.00 น.) นำเสนอแนวทางรูปแบบการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

 • ความหมายธรรมาภิบาลป่าไม้  ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบการติดตามธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยรีคอฟ  แผนงานประเทศไทย
 • องค์ประกอบและที่มาของเครื่องมือการติดตามธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยมูลนิธิรักษ์ไทย
 • ความร่วมมือของเครือข่ายและประโยชน์ของระบบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน
 • วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ”  จากตัวแทนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่คทช. พื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 (9.00-12.00 น.)  เวทีเสวนา  “การยกระดับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม”  ดำเนินการเสวนาโดยระวี ถาวร รีคอฟ แผนงานประเทศไทย และผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้

 • ศศิน เฉลิมลาภ  มูลนิธิสืบนาคะเสถียรแลคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ : ความท้าทายและทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครอง
 • ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ: ความพร้อม และแผนงานในการดำเนินงานของภาครัฐระดับปฏิบัติการ
 • วีระยุทธ วรรณเลิศสกุล สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ: การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
 • ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: แนวคิดและกลไกการจัดการร่วมสู่การพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
 • ประทีป มีคติธรรม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN): การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้บนฐานวัฒนธรรมกับข้อกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์

ไฮไลท์เวทีฯ   

 • การยกระดับธรรมาภิบาลการบริหารป่าไม้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วม
 • การนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ตามมาตรา 64,65 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 พื้นที่นำร่องอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  โดย ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ข้อเสนอแนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยตัวแทนชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่คุ้มครอง

โปรดติดตามเวทีเสวนาออนไลน์นี้ผ่านทาง Facebook Live ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 (9.00-12.00 น.) ได้ที่

เสวนาออนไลน์