RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

โครงการอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ Young Citizen Forest Volunteer-YCFV2021

Feb 17
2021
-
28
Location
ประเทศไทย
Young Citizen Forest Volunteer-YCFV2021
 • การจัดการป่าชุมชนกับคนรุ่นใหม่คือเรื่องไกลตัว และไม่เชื่อมกันไม่ถึง

 • การทำงานป่าชุมชนต้องอยู่แต่ในป่าที่ห่างไกล?

 • ป่าชุมชนจะเชื่อมโยงถึงกันบนโลกออนไลน์ได้หรือไม่?

เหล่านี้คือคำถามที่เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและ V4MF อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ทั้งคนที่มีประสบการณ์ทำงานป่าชุมชนหรือสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมป่าไม้มาร่วมกันหาคำตอบผ่านการเป็นอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่  (Young Citizen Forest Volunteer - YCFV2021) เพื่อร่วมกันทำให้ป่าชุมชนนั้นสามารถเข้าถึงได้บนโลกออนไลน์ และทำให้ป่าชุมชนเชื่อมโยงกับผู้คนที่กว้างขึ้นผ่านระบบสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์

 

โครงการอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ หรือ Young Citizen Forest Volunteer - YCFV2021

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ทั้งที่มีประสบการณ์หรือสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เพื่อร่วมกันเชื่อมโยงให้ป่าชุมชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านการจัดทำระบบฐานข้อมูลป่าชุมชนและสื่อสารบอกเล่าเรื่องป่าสู่เมืองอย่างสร้างสรรค์  ซึ่งสิ่งที่อาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ จะได้รับจากการเป็น YCFV2021 ดังต่อไปนี้

            โอกาสที่จะได้เรียนรู้งานป่าชุมชนแบบเข้มข้และรู้จักคนทำงานป่าชุมชนตัวจริงจากทั่วประเทศ

            การเรียนรู้การใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อการทำฐานข้อมูลและการสื่อสารสมัยใหม่

            รวมถึงการได้โอกาสลงมือทำงานจริง และเป็นส่วนร่วมในการสร้างระบบฐานข้อมูลของป่าชุมชน

            สร้างสรรค์วิธีการสื่อสารบอกเล่าประสบการณ์อาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่

"เพราะป่าไม้เป็นเรื่องของทุกคน เมื่อเทคโนโลยีและออนไลน์ร่วมกันเชื่อมโยงให้เข้าถึงข้อมูลป่าชุมชน"

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. เทียบเท่าหรือสูงกว่า
 • สนใจประเด็นป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 • สนใจร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านป่าไม้
 • มีประสบการณ์ด้านงานป่าชุมชน  ด้านการสำรวจและจัดการข้อมูลหรือเกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีเครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
 • มีความคุ้นเคยและใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก แบบฟอร์มออนไลน์ (Google form)
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ครั้งที่ 1  (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม) และอบรมออนไลน์ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม) ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง

การรับสมัคร  ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครออนไลน์ ที่นี่

การส่งใบสมัครสามารถส่งได้  ดังนี้

 

1. ระบุหัวข้อว่า "สมัครโครงการนักสำรวจข้อมูลป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ YCFV 2021 " และ E-mail ที่ thanyaporn.bungbai@recoftc.org

หรือ

2. ส่งใบสมัครมาที่ 

รีคอฟ แผนงานประเทศไทย (โครงการอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ - YCFV 2021)

50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

 

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 2564 

 

กำหนดการกิจกรรมตลอดระยะโครงการฯ 

 

            การอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1  เพื่อเรียนรู้ความหมายของป่าชุมชนและการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ - สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม (รอการยืนยันวันและเวลา)

            การลงมือเก็บข้อมูลร่วมกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง - เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

            การอบรมออนไลน์ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลไปสร้างการจัดการป่าชุมชนที่ดี - เดือนกรกฎาคม (รอการยืนยันวันและเวลา)

            ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสื่อสารและนำเสนองานอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ในเวทีสมัชชาป่าไม้พลเมือง - เดือนพฤศจิกายน 

 

คำชี้แจ้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น YCFV2021 ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการฯ และส่งมอบงานตามรับผิดชอบ จึงจะได้รับค่าตอบแทน และใบประกาศนียบัตร

 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์และสนับสนุนโดย

 • ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
 • โครงการ  Voices for Mekong Forests(V4MF)
 • โครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens’ Forest Network : CF Net)
 • สหภาพยุโรป

Young Citizen Forest Volunteer-YCFV2021 POSTER