RECOFTC Thailand

Recent News

02 Feb 2019
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย...
09 Dec 2018
1.การบริหารจัดการป่าไม้ (Forest Governance) และ ธรรมาภิบาล (Good Governance) มีความหมายว่าอย่างไร การบริหารจัดการป่าไม้นั้น...

Events

ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านงามเมือง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้นท์ ริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Recent Stories

Talk of the Forest
ช่วง 2-3 เดือนนี้ แวดวงป่าไม้ได้เกิดการปรับเปลี่ยนขบวนอีกครั้ง ทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติการสำหรับคนทำงาน ทางศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า...
In Focus
(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติ (สนช.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1....