RECOFTC Thailand

Recent News

13 Sep 2019
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(รีคอฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมฅนรักษ์ถิ่น...
26 Aug 2019
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests หรือ V4MF...

Events

ห้องไชน่า ณ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ซ.วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ
ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านงามเมือง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

Recent Stories

Practitioner's Insights
แม้เพิ่งได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนอย่างเป็นทางการได้เกือบหนึ่งปีเท่านั้น...
In Focus
จากการประกาศ พรบ.ป่าชุมชน ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ...