Welcome To RECOFTC Publications

โครงการจัดการไฟโดยชุมชนเป็นฐาน ประเทศไทย

Date
28 Apr 2024
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000468
Community-based Fire  Management in Thailand

โครงการจัดการไฟโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Fire Management หรือ CBFiM) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับวิกฤตของสภาพภูมิอากาศและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ Global Goals และเป้าหมายในการลดระดับมลภาวะทางอากาศของประเทศไทย โครงการอาศัยความเชี่ยวชาญของ RECOFTC (รีคอฟ) ในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการจัดการไฟ จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง จึงมีความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อดำเนินโครงการ โดยมีชุมชนเป้าหมาย 4 ชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โครงการจัดการไฟโดยชุมชนเป็นฐานมุ่งเป็นต้นแบบในการสาธิตแนวทางการจัดการไฟที่ได้ผล รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ การส่งเสริมการจัดการไฟที่อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถจัดการไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการให้ความสำคัญกับการหนุนเสริมชุมชนและความร่วมมือระหว่างแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย