RECOFTC Lao PDR
RAFT 3 - Lao PDR
23 Dec 2017
ປະຊຸມກັບຊາວບ້ານ ເພື່ອວາງແຜນໃນອານາຄົດ ກ່ຽວກັບການປູກ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄມ້ສັກ ລະຫວ່າງຊາວບ້ານກັບໂຮງ ຊອຍຜູ້ເກັບຊື້, ທີ່ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ...