Welcome To RECOFTC Publications

ການຄຸ້ມຄອງໄຟປ່າໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ

Date
25 Sep 2023
Authors
RECOFTC
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000462
Community-based Fire Management

ໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງໄຟປ່າໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ (CBFiM) ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານໃນພາກພື້ນ ອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄຟປ່າ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.