Welcome To RECOFTC Publications

Dự án Quản lý cháy rừng dựa vào Cộng đồng

Date
25 Sep 2023
Authors
RECOFTC
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000462
Community-based Fire Management

Dự án Quản lý cháy rừng dựa vào cộng đồng (CBFiM) đang hỗ trợ các cộng đồng và Chính phủ của các quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giảm tần suất, cường độ cháy rừng và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động tăng cường năng lực và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế và chia sẻ kiến thức giữa các bên liên quan.