Welcome To RECOFTC Publications

โครงการการจัดการไฟโดยชุมชนเป็นฐาน

Date
25 Sep 2023
Authors
RECOFTC
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000462
Community-based Fire Management

โครงการการจัดการไฟโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Fire Management หรือ CBFiM) ช่วยชุมชนและรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการลดความถี่และความรุนแรงของไฟป่า และเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย