Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 16 found.

1: Redefining Concepts of What Type of Forest Comprises Community Forests in Viet Nam

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

The approval of the 2004 Forest protection and Development Law was a milestone which marked the legal recognition of community forestry in...

2: Respecting Community Farming Traditions in Handling Land Conflict

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Tran Viet Dong; Nguyen Quang Tan
Editors(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

A lack of respect for the role of local people in land use planning and local farming traditions have led to the encroachment of forest...

3: Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm...

4: Balancing Rights and Roles of Local Community: The Way Forward for Sustainable Management of Forest Resources

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Luong Quang Hung; Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

Local communities and state forest actors, such as Protection Forest Management Boards (PFMBs), State Forest Companies (SFCs), play equally...

5: Giải quyết chồng lấn đất đai dựa trên sự tôn trọng truyền thống của cộng đồng: Cách tiếp cận cho một giải pháp bền vững

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Trần Viết Đông và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm...