Welcome To RECOFTC Publications

Giải quyết chồng lấn đất đai dựa trên sự tôn trọng truyền thống của cộng đồng: Cách tiếp cận cho một giải pháp bền vững

Date
01 Jan 2016
Authors
Trần Viết Đông và Nguyễn Quang Tân
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000246
Giải quyết chồng lấn đất đai dựa trên sự tôn trọng truyền thống của cộng đồng: Cách tiếp cận cho một giải pháp bền vững

Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm cho tình trạng chồng lấn, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra ở nhiều địa phương. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững. Để giải quyết vấn đề trên, cần rà soát, đánh giá lại hiện trạng chồng lấn ranh giới sử dụng đất truyền thống của người dân với với các diện tích rừng do các chủ rừng khác trên qui mô cả nước để xây dựng và ban hành hướng giải quyết; đồng thời cần nhấn mạnh sự tham gia tích cực của người dân trong quá trình thực hiện chính sách giao đất giao rừng, qui hoạch sử dụng đất để giảm thiểu các mâu thuẫn tiềm năng.