RECOFTC Việt Nam
Giới thiệu

Đối tác

Đối tác chiến lược chính của RECOFTC tại Việt Nam là Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST, bao gồm cả các chi cục lâm nghiệp cấp tỉnh). RECOFTC cũng sẽ tiếp tục phát triển sâu hơn nữa quan hệ hợp tác sẵn có với các tổ chức đào tạo/nghiên cứu và phát triển (ví dụ như các trường đại học có khoa lâm nghiệp và các trường kỹ thuật lâm nghiệp).  Quan hệ đối tác với các tổ chức NGO trong nước và quốc tế cũng sẽ tiếp tục được củng cố trong chiến lược của RECOFTC từ 2013-2018, dựa trên các mối quan hệ đã được thiết lập từ trước đây và tăng cường hợp tác với các nhóm làm việc về lâm nghiệp cộng đồng cấp quốc gia và khu vực.