RECOFTC Việt Nam
Giới thiệu

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) hình dung một tương lai nơi mà người dân ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sống một cách công bằng và bền vững, trong và bên cạnh những khu rừng phát triển và cảnh quan lành mạnh, đàn hồi

Sứ mệnh của RECOFTC là nâng cao năng lực nhằm giúp người dân địa phương có quyền tốt hơn, nâng cao hiệu quả quản trị và thực hiện lợi ích công bằng hơn tại các khu rừng thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tầm nhìn của RECOFTC là trao quyền cho người dân địa phương được lồng ghép hiệu quả và công bằng trong quản lý bền vững rừng và các cảnh quan rừng.

Tất cả các công việc của chúng tôi được thực hiện theo ba nguyên tắc:

  1. Các quyền được thực hiện mạnh mẽ và được bảo đảm là điều kiện cần thiết để tăng cường sinh kế nông thôn và đảm bảo các khu rừng được phát triển tốt ở châu Á và Thái Bình Dương. Người dân địa phương phải có quyền rõ ràng trong sử dụng đất rừng.
  2. Quản trị tốt là điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích công bằng cho người dân địa phương. Các quyết định về rừng phải đảm bảo có sự tham gia, minh bạch, có trách nhiệm giải trình và được thực thi.
  3. Chia sẻ công bằng lợi ích cho người dân địa phương từ công tác bảo tồn đến quản lý và phát triển rừng. Trong khi các biện pháp quản lý rừng hiện hành đã mang lại lợi ích kinh tế ngắn hạn cho một số ít đối tượng được hưởng đặc quyền, lâm nghiệp cộng đồng sẽ đảm bảo mang lại các lợi ích lâu dài cho những người dân thực sự cần thiết.