RECOFTC ประเทศไทย
ING WATERSHED
เพื่อให้ลุ่มน้ำอิงได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเครือข่ายท้องถิ่น ในการพัฒนาแผนการจัดการลุ่มน้ำ รวมทั้งพัฒนานโยบายและการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวล่าสุด

11 Jul 2019
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนร่วมกันจากตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ...
02 Feb 2019
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย...

บทความล่าสุด

Special Report
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมและตัวแทนชุมชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการการเสริมพลังชุมชนท้องถิ่น...
In Focus
ถ้ากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้ ถือเป็นเรื่องที่ดี จะได้ไม่ต้องมีการล่าช้าหรือขั้นตอนมากมาย ในเมื่อให้สิทธิ์ (ที่ดิน) อยู่แล้ว......